हाजिरी प्रणाली
नेपाल सरकार
केन्द्रीय निकाय

प्रणाली प्रबेश- हाजिरी प्रबेश गर्न नाम र पासवर्ड दिनुहोस.!

*
*